Happy Birthday IM Simon Ansell (11-ii-1975)

IM Simon Ansell
IM Simon Ansell

Happy Birthday IM Simon Ansell (11-ii-1975)

Simon Ansell
Simon Ansell

IM Simon Ansell
IM Simon Ansell